Lajevardi Fountdation Logo
  1. وب سایت فارسی
  2. نشر هنر معاصر
  3. سرزمین جدید، ایران در آغاز پهلوی
  • سرزمین جدید، ایران در آغاز پهلوی

    نشر هنر معاصر، چاپ نخست 1400

  • کتاب «سرزمین جدید»، نوشته آکســل فــون گرفــه، عــکاس و روزنامه‌نــگار آلمانــی بــا 167 تصویــر، چهــره ایــران در حــال مــدرن شــدن را نشــان می‌دهـد و حـاوی تصاویـری ارزشـمند و دیـده نشــده از معمــاری قدیمــی و مــدرن ایــران، مراکــز شــهری و روســتایی، پیشــرفت‌های صنعتــی، مــردم و زندگــی روزمــره و مســیر ســامان‌یابی حکومــت پهلــوی در میانــه دهــه بیسـت شمسـی اسـت. تصاویـری کـه در ایـن کتـاب دیـده می‌شـود، بیانگـر تغییـری اسـت کــه در 90 ســال گذشــته در ایــران جریــان یافتــه اســت.