Lajevardi Fountdation Logo
  1. وب سایت فارسی
  2. نشر هنر معاصر
  3. نورالدین زرین کلک، نکوداشت و نمایشگاه آثار
  • نورالدین زرین کلک، نکوداشت و نمایشگاه آثار

    نشر هنر معاصر، چاپ نخست 1394

  • این کتاب مجموعه آثار نورالدین زرین‌کلک، گرافیست و تصویرساز مطرح ایرانی را به نمایش می‌گذارد. مجموعه‌ای متنوع از تصویرسازی کتاب کودکان، پوسترها، لوگوها و طراحی جلد کتاب از جمله آثاری است که از زرین‌کلک در این کتاب ثبت شده است.