Lajevardi Fountdation Logo
  1. وب سایت فارسی
  2. نشر هنر معاصر
  3. کن کاتو در تهران
  • کن کاتو در تهران

    نشر هنر معاصر، چاپ نخست 1394

  • کتاب شامل مجموعه آثار کن کاتو، طراح گرافیک مشهور استرالیایی است. این هنرمند پرو‌ژه‌‌های متنوعی را پیرامون هویت برند، زبان بصری و گرافیک محیطی شهری در استرالیا و دیگر نقاط جهان انجام داده است که نمونه‌های بسیاری از آن‌ها در این کتاب ثبت شده است. آثار کاتو در هفته‌ طراحی گرافیک تهران در سال ۱۳۹۴، در موزه هنرهای معاصر به نمایش گذاشته شد.